yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence #2 | 2011-10-11 22:00:00