yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence #1 | 2011-10-10 22:00:00