yz photoblog | a forgotten photoblog | Worn | 2011-10-08 22:00:00