yz photoblog | a forgotten photoblog | Paddles | 2011-09-28 22:00:00