yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat Detail | 2011-09-25 22:00:00