yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Trasimeno | 2011-09-20 22:00:00