yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence #9 | 2011-08-23 22:00:00