yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence #8 | 2011-08-22 22:00:00