yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence #7 | 2011-08-21 22:00:00