yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence #6 | 2011-08-20 22:00:00