yz photoblog | a forgotten photoblog | Slice of Toscana | 2008-07-29 07:00:00