yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence #3 | 2011-08-17 22:00:00