yz photoblog | a forgotten photoblog | Back To Lake Velence #2 | 2011-08-16 22:00:00