yz photoblog | a forgotten photoblog | Zadar | 2011-08-13 22:00:00