yz photoblog | a forgotten photoblog | Lake Velence | 2008-04-11 10:16:35