yz photoblog | a forgotten photoblog | Travel photo cliché | 2008-07-23 07:00:00