yz photoblog | a forgotten photoblog | The Catch | 2011-06-16 22:00:00