yz photoblog | a forgotten photoblog | Evening scene | 2008-07-21 07:00:00