yz photoblog | a forgotten photoblog | Grainy | 2011-05-29 22:00:00