yz photoblog | a forgotten photoblog | Shiny Shoes | 2011-05-07 22:00:00