yz photoblog | a forgotten photoblog | Pink Lake | 2011-04-27 22:00:00