yz photoblog | a forgotten photoblog | Someone's Already Missing Winter | 2011-04-23 22:00:00