yz photoblog | a forgotten photoblog | Prague By Night | 2011-04-22 22:00:00