yz photoblog | a forgotten photoblog | Onion Cake | 2011-03-23 22:00:00