yz photoblog | a forgotten photoblog | Fernando Hierro | 2011-02-28 22:00:00