yz photoblog | a forgotten photoblog | Boat Front | 2011-02-24 22:00:00