yz photoblog | a forgotten photoblog | Pier | 2011-02-23 22:00:00