yz photoblog | a forgotten photoblog | Melting Slowly #5 | 2011-02-11 22:00:00