yz photoblog | a forgotten photoblog | Melting Slowly #4 | 2011-02-10 22:00:00