yz photoblog | a forgotten photoblog | Melting Slowly #3 | 2011-02-09 22:00:00