yz photoblog | a forgotten photoblog | Melting Slowly #2 | 2011-02-08 22:00:00