yz photoblog | a forgotten photoblog | Melting Slowly #1 | 2011-02-07 22:07:16