yz photoblog | a forgotten photoblog | Dark Frost | 2011-01-17 23:18:13